FSM NIKA s.r.o.


hlavní stránka

projekční a inženýrská činnost

stavební činnost

komínové systémy

volná pracovní místa

akce

ubytování - jen pro subdodavatele


e - obchod se stavebninami

reference

kontakty

Document made with Nvu
(c) Pavel Plandor
PROJEKČNÍ ČINNOST

Nabízíme projektové řešení od studie až k prováděcímu projektu. Provádíme analýzu zakázky, ve spolupráci se zákazníkem konzultujeme řešení projektu dle jeho představ. Posuzujeme realizovatelnost jednotlivých návrhů včetně časového harmonogramu.

Projektovou dokumentaci zpracováváme v systému ArchiCAD v těchto fázích:
- studie
- projekt pro územní řízení a stavební povolení
- realizační projekt
- zaměření a zakreslení skutečného stavu staveb

Obory činnosti:
- projekce nových rodinných domů
- projekce rekonstrukcí rodinných domů
- pozemní stavby - provozovny, pohostinství, ubytovny, zámečnické a truhlářské dílny
- zaměření skutečného stavu
- vodovody a kanalizace včetně přípojek
- návrh komínových těles


INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Nabízíme inženýrskou činnost pro přípravu a realizaci stavby. V případě požadavku objednatele zajišťujeme dílčí činnosti dle zadání objednatele po vzájemné dohodě.

Po realizaci stavby nabízíme:
- zajištění potřebných dokladů, měření, zkoušek a vyjádření potřebných pro kolaudaci
- obstarání kolaudačního rozhodnutí případně povolení předčasného užívání stavby včetně odstranění vad a nedodělků dodavatelem stavby

Obory činnosti:
- jednání s dotčenými orgány státní správy
- jednání se správci sítí
- vyřízení územního rozhodnutí a vyřízení stavebního povolení
- technický dozor investora
- technická výpomoc a zpracování rozpočtů
- stavební dozor včetně zajištění předání a převzetí stavby a kontroly stavby dodavatelem:
            - kontrola prováděné stavby technických podmínek
            - kontrola dodržování platných zákonů dodavatelem
            - kontrola dodržování harmonogramu, rozpočtu a kvality prací dodavatele


KONTAKTY
- telefon:
Otakar Malachta - +420 603 417 466
- email:
fsmnika@gmail.com